حلقه ازدواج از چه زمانی تبدیل به سنتی پایدار شد؟

یکی از رسومات در هنگام ازدواج دادن حلقه همسران به هم دیگر است . سنتی که از دیرباز وجود داشته و حالا کمی تغییر کرده است . ما در این مقاله به چگونگی به وجود آمدن و تغییرات آن سنت می پردازیم.

ادامه مطالعه