برلیان یا الماس ؟!

به نظر شما آیا الماس با برلیان متفاوت است ؟ یا هردو از یک جنس هستند ؟ برلیان یک سنگ متفاوت نیست بلکه همان الماس است ولی چون به صورت خاصی و روش متفاوت برش خورده است ، به آن برلیان گفته می شود . در واقع به یک نوع تراش برلیان گفته می شود .

ادامه مطالعه